Kjøpsvilkår

Følgende salgs- og leveringsbetingelser gjelder såfremt ikke annet er skriftlig avtalt mellom Enco as og kjøper. Utover det som er nevnt her skjer leveransen i henholdt til «Alminnelige leveringsbetingelser » NL01 (for rene vareleveranser), eller senere revisjoner av og tillegg til disse.

 

1. Tilbud

 

Tilbudet er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato med mindre annet er skriftlig avtalt. Bestillinger som avviker fra tilbudet er bindende for

 

Enco as først etter skriftlig bekreftelse.

 

2. Priser

 

Alle priser er fritt Levert Enco as sitt lager i Tønsberg, eksklusive merverdiavgift. Med mindre annet er avtalt vil Enco as arrangere frakt for kjøpers regning og risiko. Priser kan endres i avtale perioden med min. 30 dagers varsel.

 

3. Betalingsbetingelser / fakturering

 

Betalingsbetingelsene er normalt netto pr. 15 dager fra forsendelsesdato, om ikke annet er avtalt. Ved for sen betaling belastes morarente iht. Lov om rente ved forsinket betaling. Ved eventuell oppdeling av leveranse skjer fakturering i henhold til leveranse dersom intet annet er skriftlig avtalt. Fakturering skjer fortrinnsvis via EHF eller e-post (pdf).

 

4. Levering

 

Leveringsbetingelsene er EXW Enco as i Tønsberg. Leveringstiden er i henhold til vår ordrebekreftelse. Delleveranse vil normalt skje dersom ikke annet er avtalt. Leveransetiden skal anses forlenget med en tid tilsvarende forsinkelsen dersom:

 

a. Kjøper har unnlatt å stille den forlangede sikkerhet.

 

b. Kjøper ikke i rett tid har gitt selger de tekniske opplysninger som er nødvendige for leveransen.

 

c. Kjøper eller hans kunde forlanger forandringer i leveransen som kan forårsake forsinkelser.

 

d. Selger hindres i å utføre leveransen på grunn av Force Majeure (definert som forhold partene med rimelighet ikke er herre

 

over). Selger skal varsle kjøper om forsinkelsen og dens varighet i så god tid som mulig.

 

5. Reklamasjonsfrist

 

For rene vareleveranser gjelder en reklamasjonsfrist på 12 måneder etter levering, med mindre annet er skriftlig avtalt. For leveranser som omfatter levering og montering gjelder en reklamasjonsfrist på 12 måneder etter at leveransen er overlevert, dog begrenset til maksimalt 15 måneder etter avtalt levering, såfremt en eventuell forsinkelse ikke skyldes enco AS. Kjøper er forpliktet til å kontrollere leveransen ved mottagelse, og eventuelle feil eller mangler som oppdages skal skriftlig meldes til enco AS , uten ugrunnet opphold og så snart som mulig, og senest innen 8 dager etter varemottakelse. Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsfristene i forbrukerkjøpsloven § 27 (to eller fem år).

 

6. Utbedring av feil og mangler

 

Feil eller mangler på utstyr, som faller inn under enco AS sitt ansvar og er innenfor reklamasjonstiden, vil bli reparert eller erstattet med nytt utstyr. Herunder dekkes kun varen og ikke demontering/montering, frakt eller andre omkostninger.

 

Eventuell reparasjon utføres på enco AS sitt verksted, etter mottak av utstyr. Kunde har selv ansvaret for å sende inn defekt utstyr for

 

reparasjon. Ved reklamasjonsarbeid ute hos kunde dekker Enco AS kun egen arbeidstid og materiell.

 

Forutsetningen er at aktuelle feil skyldes material-, konstruksjons- eller produksjonsfeil. Slikt arbeid utføres innenfor ordinær arbeidstid. Feil som skyldes feil bruk/montasje, normal slitasje eller elde, betraktes ikke som mangler. Arbeidstid og eventuell

 

reparasjon vil da bli fakturert kunde. Alle fraktkostnader, samt reise-, reisetids-, oppholds- og diettkostnader ved eventuelle reiser

 

vil derfor bli fakturert etter regning med 10 % påslag til dekning av administrasjonskostnader.

 

7. Ikke ansvar for følgeskader og indirekte tap

 

enco AS har intet ansvar for følgeskader, tap eller kostnader som eventuelt kan følge en forsinket eller ukomplett leveranse. enco AS tar heller intet konsekvensansvar for dagmulkt, arbeidskostnader, skade erstatning, inntekts- eller leietap.

 

8. Annullasjon

 

Bestillinger kan ikke annulleres eller endres uten skriftlig samtykke fra enco AS. Ved eventuell aksept av annullering fra enco AS side vil et minimumsgebyr på 25 % av bestillingens verdi bli belastet kunden.

 

9. Retur

 

Kunden har ikke returrett på leverte varer. enco AS kan samtykke til retur. Ved henvendelse for retur vil et reklamasjonsnummer / returnummer bli oppgitt. Dette nummeret skal påføres varen samt de papirer som følger returen. Ved retur av varer skal kopi av pakkseddel eller eventuell faktura medfølge. Dersom feilsending ikke skyldes enco AS er returgebyr for kurante varer som er ubeskadiget og i originalemballasje 30 % av netto fakturabeløp. All retur av varer skjer for kjøpers regning og risiko.

 

10. Tvister

 

Eventuelle tvister forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, søkes tvisten avgjort etter norsk lov ved selgers verneting.